هاست لینوکس اقتصادی

100 مگابایت

39 هزار تومان
 • 1 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • تعداد دامنه 1
 • تعداد زیردامنه 10
 • تعداد ایمیل 5
 • تعداد بانک اطلاعاتی MySQL 1

250 مگابایت

59 هزار تومان
 • 2.5 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • تعداد دامنه 1
 • تعداد زیردامنه 10
 • تعداد ایمیل 5
 • تعداد بانک اطلاعاتی MySQL 1

1 گیگابایت

169 هزار تومان
 • 10 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • تعداد دامنه 1
 • تعداد زیردامنه 10
 • تعداد ایمیل 10
 • تعداد بانک اطلاعاتی MySQL 1

هاست لینوکس تجاری

500 مگابایت

149 هزار تومان
 • 10 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • تعداد دامنه 3
 • تعداد زیردامنه 20
 • تعداد ایمیل 50
 • تعداد بانک اطلاعاتی MySQL 3

1 گیگابایت

189 هزار تومان
 • 20 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • تعداد دامنه 3
 • تعداد زیردامنه 20
 • تعداد ایمیل 50
 • تعداد بانک اطلاعاتی MySQL 3

5 گیگابایت

629 هزار تومان
 • 50 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • تعداد دامنه 5
 • تعداد زیردامنه نامحدود
 • تعداد ایمیل 100
 • تعداد بانک اطلاعاتی MySQL 5

هاست لینوکس سازمانی

1 گیگابایت

399 هزار تومان
 • 50 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • تعداد دامنه نامحدود
 • تعداد زیردامنه نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود

2 گیگابایت

489 هزار تومان
 • 50 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • تعداد دامنه نامحدود
 • تعداد زیردامنه نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود

10 گیگابایت

1090 هزار تومان
 • 80 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • تعداد دامنه نامحدود
 • تعداد زیردامنه نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
© Copyright 2024 نویدایرانیان. All Rights Reserved.

Search